Foto
image
Foto

Proces en planning

Fase 1 - plannen maken, mensen spreken

In 2021 startten we met een visie op de ontwikkeling van Landgoed Blom. De gemeenteraad was enthousiast en vroeg ons de plannen aan de hand van een kadernota verder uit te werken. Belangrijk onderdeel in dit proces was ook de belanghebbenden te spreken. Een deel van de belanghebbenden hebben we betrokken in de klankbordgroep. De overige belanghebbenden hebben we op de hoogte gehouden en op verzoek overleg mee gehad. Suggesties zijn waar mogelijk ter harte genomen en de gewenste onderzoeken hebben we uitgevoerd.Fase 2 – onderzoeken en suggesties verwerken

Gaandeweg hebben we een concept-uitwerkingsplan gemaakt en dat is tijdens de inloopbijeenkomst van 18 februari 2023 op Landgoed Blom gepresenteerd. Hierna hebben we het concept-uitwerkingsplan nog verder aangevuld en definitief gemaakt.

Fase 3 – vaststellen Uitwerkingsplan en samenstellen Pioniersgroep

Het Uitwerkingsplan is door het College goedgekeurd en gaat door naar de Gemeenteraad. Hierna gaan we direct van start met de bestemmingsplanwijziging en met het werven van de leden voor de pioniersgroep. Deze pioniersgroep is een groep van mensen die hier mogelijk willen gaan wonen of ondernemen. De pioniersgroep speelt een belangrijke rol in de manier waarop we met elkaar vormgeven aan ‘Omzien naar elkaar’ en ‘Leven in harmonie met de natuur’.

De werving begint met het opstellen van een transparante selectieprocedure. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de gemeente en de beoogde verhuurders. Die procedure gaat in op vragen als: aan welke eisen dienen de deelnemers van de pioniersgroep te voldoen, welke rechten en plichten behoren bij de rol van pionier en hoe zorgen we ervoor dat de mensen die minder mondig en assertief zijn zich ook bij de pioniersgroep thuis voelen?

We starten begin december 2023 met de definitieve inschrijving voor de pioniersgroep.

Fase 4 – van schetsontwerp naar voorlopig ontwerp

Deze fase gaat gelijk op met fase 3. Als de pioniersgroep er is, kan vrij snel gestart worden met de verdere planuitwerking.

Onze grove planning stuurt op een start bouw medio begin 2025.

Foto

Benieuwd naar Landgoed Blom?

Wil je niets missen van deze ontwikkeling? Schrijf je dan vrijblijvend in als belangstellende. We houden je met plezier op de hoogte.

Meld je nu aan