image
Foto

Nieuwsberichten

SinterKerstmarkt - Pioniersgroep Stand van Zaken

Op zaterdag 2 december vindt in en rond Buitenhuis Blom een duurzame SinterKerstmarkt plaats in samenwerking met Keisterk Amersfoort. De huisgenoten van Landgoed Blom presenteren zich, samen met lokale, duurzame ondernemers uit Amersfoort. Met onder andere sfeervol bloemwerk, houtproducten, glas in lood, oesterschelpen, wenskaarten e.d., en uiteraard een hapje en drankje in gezellige wintersfeer.

Over de nieuwbouw
Ook de initiatiefgroep Landgoed Blom is aanwezig om informatie te geven over de stand van zaken van het nieuwbouwplan.

Het College heeft positief besloten over ons Uitwerkingsplan voor Landgoed Blom. Een goede stap naar de uiteindelijke behandeling van het plan in de Gemeenteraad eind november. Zodra ook hier goed nieuws te melden is kunnen we aan de slag met de verdere uitwerking van de schetsontwerpen die er nu liggen. Tijdens de SinterKerstmarkt laten we in ieder geval de aangepaste maquette zien.

Pioniersgroep
Eerder konden belangstellenden zich vrijblijvend aanmelden om deel te gaan nemen in de Pioniersgroep. Er hebben zich heel veel mensen aangemeld en hier moeten we in gaan selecteren, het is niet anders! De Pioniersgroep wordt een groep van ca. 30 toekomstige bewoners die zich nu al actief gaat inzetten om de twee kernwaarden 'Omzien naar elkaar' en 'Leven in harmonie met de natuur' vorm te geven. We zoeken een groep mensen die de diversiteit representeert die we op Landgoed Blom nastreven. Zo moet er een spreiding komen naar inkomen, leeftijd en huishoudentype. Verder zoeken we een mix van competenties als bestuurlijke ervaring, ervaring met woongemeenschappen, maar ook kwaliteiten op het gebied van tuinieren, koken en natuurbeheer moeten vertegenwoordigd zijn. Vanaf 2 december vragen we iedereen die Pionier wil zijn zich in te schrijven via het speciale inschrijfformulier op de website. Een selectiecommissie buigt zich vervolgens over de samenstelling van de Pioniersgroep. Heeft u hier vragen over? We zijn aanwezig tijdens de SinterKerstmarkt op 2 december, dus kom gerust langs

Goed nieuws

Na het verfijnen van ons uitwerkingsvoorstel én het aanleveren van vele onderzoeken en rapporten is het complete voorstel op 10 oktober 2023 door het College vastgesteld. Een grote stap in het hele proces en daar zijn we blij mee! Het vervolg is dat het uitwerkingsvoorstel binnenkort in de Commissie Omgeving van de gemeente besproken wordt. Als ook deze Commissie akkoord is gaat het voorstel door naar de Gemeenteraad voor het definitieve besluit.

Magazine
Tijdens de informatiedag in februari ’23 presenteerden we het concept-uitwerkingsplan in een uitgebreid magazine. Er is inmiddels een definitieve versie van het magazine. Belangstelling? U kunt het hier downloaden.

Basis van het uitwerkingsvoorstel is de toevoeging van 200 huurwoningen aan de Amersfoortse woningvoorraad. Het plan bestaat uit een mix van 2-, en 3-, en vierkamerwoningen in verschillende huursegmenten. Hiervan krijgt 20% van de woningen een zorgfunctie waarbij 24 uurs zorg gegeven wordt.

Voor de ontwikkeling van het landgoed Blom wordt rekening gehouden met een zorgvuldige inpassing in de natuur, een menging van bewoners en woningen (sociaal, midden en vrije sector) en aanvullende functies bestaande uit zorg en collectieve voorzieningen. Het percentage betaalbare woningen komt uit op 70%.

Verder is er speciale aandacht voor het wonen in een geborgde gemeenschap waar wordt omgezien naar elkaar, gezorgd voor elkaar, voorzieningen worden gedeeld en de openbare ruimte gezamenlijk wordt onderhouden. Het samenleefplan is hierbinnen een belangrijk onderdeel. Er zijn diverse gemeenschappelijke ruimtes in het plan opgenomen voor gedeelde functies.

Activiteiten in Buitenhuis Blom

Buitenhuis Blom vormt straks het levendige hart van Landgoed Blom. Er vinden al volop activiteiten plaats waarbij iedereen welkom is. Kernwaarden zijn gastvrijheid, wederkerigheid, ontmoeten, natuur en diversiteit. Op de site van Buitenhuis Blom staat alle informatie, maar de eerstkomende activiteiten brengen we graag even onder de aandacht. Let op: voor diverse activiteiten is inschrijven of tickets reserveren een must!

Nieuwsgierig?

Onderstaand een greep uit de komende activiteiten, maar hou de site in de gaten voor nieuws!

  • Gluren bij de buren – 2 juli
  • Optreden singer-songwriter The Wanderer - 13 juli
  • Workshop Adem en IJs – 13 augustus
  • Buitenhuis a go-go – 9 september
  • Oogstfeest in het Buitenhuis Blom - 22 september

Meer informatie vind je op de site van Buitenhuis Blom www.buitenhuisblom.nl

 

concept-uitwerkingsplan van Landgoed Blom

Hier treft u het concept-uitwerkingsplan van Landgoed Blom aan. Het is nog geen definitief document, er kunnen nog aanvullingen en wijzigingen volgen. Waardevolle input van bijvoorbeeld de inloopbijeenkomst, kan nog tot wijzigingen leiden.

Heeft u opmerkingen of aanvullingen? 18 februari bent u tussen 11.00 en 15.00 uur van harte welkom in het Buitenhuis op Landgoed Blom tijdens de inloopbijeenkomst. Maar u kunt ze ook mailen naar vwpm.harderwijk@vanwijnen.nl

 

Landgoed Blom zet de deuren open

Op het kloosterterrein aan de Barchman Wuytierslaan 51 in Amersfoort wordt Landgoed Blom ontwikkeld. De vier initiatiefnemers organiseren zaterdag 18 februari een inloopdag. Daarmee bieden ze belangstellenden de gelegenheid om de sfeer van het – normaal afgesloten – gebied te proeven en meer te weten over de ontwikkeling.

Inloopbijeenkomst op zaterdag 18 februari
De inloopbijeenkomst vindt plaats tussen 11.00 en 15.00 uur. Belanghebbenden, geïnteresseerden, omwonenden en iedereen die graag meer wil weten over de ontwikkeling van Landgoed Blom is welkom. De initiatiefnemers (Van Wijnen, Beweging 3.0, Bijzondere Plekken en Omnia Wonen) zijn aanwezig, net als de architect en de stedenbouwkundige. Zij vertellen meer over de buurt die hier straks ontstaat. Verder is er regelmatig een kleine rondleiding rond de toekomstige vlindertuin.

Niet parkeren
Bezoekers wordt verzocht lopend, met de fiets of met de bus te komen omdat er geen parkeerruimte is op het terrein. Voor de bus: buslijn 70, halte Daam Fockemalaan is vlakbij.

Over Landgoed Blom
Landgoed Blom komt tegenover DierenPark Amersfoort. Het gebied telt acht hectare bos, akkers, weilanden, een monumentaal klooster, kloostertuin, kapel en diverse bijgebouwen. De initiatiefnemers hebben twee kernwaarden centraal gesteld, namelijk ‘Omzien naar elkaar’ en ‘Leven in harmonie met de natuur’. Het resultaat is dat de natuur, huidige en nieuwe bewoners, historische gebouwen en nieuwbouw met elkaar verweven zijn. En dat levert de plek opnieuw een ‘Natuurlijke Gastvrije’ buurt wordt waar iedereen een thuis kan vinden en zich welkom voelt.

Gedachtengoed Zusters voortgezet
Met de ontwikkeling wordt het gedachtengoed van de Zusters (voluit de Congregatie Zusters van Sint Jozef) voortgezet. Gezien de enorme druk op de sociale woningmarkt hebben de Zusters de uitdrukkelijke wens om met deze nieuwe buurt veel woningzoekenden aan een nieuw thuis te helpen. In de nieuwe buurt zijn 200 appartementen gepland, verdeeld over meerdere gebouwen die variëren in hoogte, vorm en uitstraling. Het aanbod bestaat uit huurappartementen, sociaal, middelduur en vrijesectorhuur. Van de circa 200 huurwoningen wordt circa 40% sociale huur. In Landgoed Blom woont straks een heel uiteenlopende groep mensen. Met en zonder zorgbehoefte, jong en oud(er), alleenstaanden, stellen en gezinnen. Altijd iemand om op terug te vallen, voor te zorgen of zomaar op te zoeken. Woningzoekenden die willen meedenken over de verdere invulling van het Uitwerkingsplan kunnen zich aanmelden voor de Pioniersgroep. Dat kan via de website.

Buitenhuis Blom
Centraal in het nieuwe plan ligt Buitenhuis Blom, voorheen bekend als het Vlinderhuys. Buitenhuis Blom wordt het levendige hart van Landgoed Blom. Er vinden nu al diverse activiteiten plaats. Zie www.buitenhuisblom.nl. Na het realiseren van een nieuwe vleugel aan Buitenhuis Blom ontstaat er ruimte voor horeca met terras, kinderopvang van Bzzzonder, shortstay, een postpakket-ophaalpunt en misschien wel een werkplaats voor een fietsenmaker. Er wordt kunst tentoongesteld, muziek gemaakt en je kunt er je was doen. Kortom, het leeft er en er is altijd wel iemand met wie je een praatje kunt maken.

Belangstelling
Op de website www.landgoedblom.nl is veel informatie over Landgoed Blom te vinden, waaronder het concept-Uitwerkingsplan (als download). Per 14 februari is de site weer bereikbaar en voorzien van de laatste informatie. Belangstellenden kunnen zich via de site inschrijven en worden via nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen en de voortgang.

Kaderstellende notitie vastgesteld

De reacties die de gemeente heeft ontvangen op het concept van de kaderstellende notitie zijn in een reactienota gevoegd en op een aantal punten is de kaderstellende notitie aangescherpt of aangepast. Op 16 juni heeft de gemeente iedereen die gereageerd heeft op de conceptstukken, de aangepaste kadernotitie en de reactienota toegemaild. De gemeenteraad heeft op 13 juli de kaderstellende notitie vastgesteld.

Interesse in de vastgestelde kaders? Zie de stukken (bijlage 1 en bijlage 2)
Nu de kaders zijn vastgesteld weten wij als vier initiatiefnemers (Van Wijnen, Omnia Wonen, Beweging 3.0 en Bijzondere Plekken) binnen welk speelveld wij ons mogen bewegen. In de kaders staan onderzoeksvragen die onderbouwd beantwoord moeten worden en regels ten aanzien van de aanwezige natuurwaarden, de ruimtelijke en landschappelijk kwaliteit, de relatie met het monumentale kloostergebouw, het beoogde programma, aspecten als verkeer en parkeren en regels over participatie, communicatie en procedures. Met inachtneming van de kaders kunnen wij verder om onze visie uit te werken naar conccrete plannen voor de locatie.

Huidige status
Vooruitlopend op het vaststellen van de kaderstellende notitie zijn wij bezig geweest om uitgebreid onderzoek op de locatie te doen. Zo zijn de eerste onderzoeken naar de flora en fauna gedaan, en er lopen diverse vervolgonderzoeken die meer tijd vergen. Ook zijn de boomhoogtes in kaart gebracht en zijn er onderzoeken naar oorlogsmunitie die waarschijnlijk op de locatie in de bodem zit. Verder zijn we gestart met overleg met diverse partijen, zoals het naastgelegen COA, de direct omwonenden, de Scouting etc. Ook hebben we de gemeenteraadsleden uitgenodigd voor een rondleiding op de locatie. Na de vakanties pakken wij de gesprekken met belanghebbenden verder op.

Visie
In onze visie op Landgoed Blom is er straks ruimte voor mensen met een bescheiden portemonnee en voor mensen die zorg nodig hebben door ziekte of ouderdom. Ontmoeting, diversiteit, natuur en samen leven staan hierbij centraal. Als initiatiefnemers beogen we een woon- en werkgemeenschap waar mensen naar elkaar omkijken.

Bouwvak
Gedurende de bouwvak (vrijdag 23 juli tot en met zondag 15 augustus) is Van Wijnen gesloten en kunnen wij niet op eventuele berichten reageren. Vanaf maandag 16 augustus zijn wij weer aanwezig.

Kaderstellende notitie Gemeente Amersfoort

12 april 2021

Om tot ontwikkeling van Landgoed Blom te komen stelt de gemeente Amersfoort een 'kaderstellende notitie' op. Hierin staat aan welke kaders het plan én het proces moet voldoen. De kaders geven richting aan hoe om te gaan met de aanwezige natuurwaarden, de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit, de relatie met het monumentale kloostergebouw, het beoogde programma, aspecten als verkeer en parkeren en aan participatie, communicatie en procedures. 

De kaderstellende notitie is in concept klaar en belanghebbenden kunnen hierop reageren. De gemeente ontvangt uw reactie graag uiterlijk 26 april 2021. 

Op www.amersfoort.nl/blom leest u de toelichting van de gemeente, treft u de samenvatting van de vijf belangrijkste kaders voor de herontwikkeling en staat de volledige kaderstellende notitie.

Beantwoording vragen online bijeenkomst

Tijdens de online bijeenkomst van 3 februari 2021 zijn veel vragen gesteld door omwonenden, huidige gebruikers en betrokkenen van Landgoed Blom. Aansluitend konden er nog tot en met 19 februari 2021 aanvullende vragen gesteld worden. De initiatiefnemers van Landgoed Blom hebben alle vragen gebundeld, naar onderwerp gerubriceerd en beantwoord in dit document. Mochten er nog aanvullende vragen bij u leven, wilt u met ons om tafel, of wilt u om een andere reden contact met ons opnemen? Mailt u dan naar verkoopmidden@vanwijnen.nl. U bent welkom! 

 

Online-bijeenkomst terugkijken

Woensdagavond 3 februari organiseerden de 4 intiatiefnemers voor Landgoed Blom een online-bijeenkomst. De eerste visie op Landgoed Blom werd toegelicht en de gemeente gaf een toelichting op de te volgen procedures en planning hiervan. Wilt u de bijeenkomst terugkijken? Klik op onderstaande link.

Wilt u reageren, tips of adviezen meegeven of heeft u een vraag? Mail naar verkoopmidden@vanwijnen.nl. Reacties die uiterlijk vrijdag 19 februari 2021 bij ons binnenkomen worden meegenomen in de kaderstellende notitie van de gemeente Amersfoort. 

Online-bijeenkomst terugkijken

 

Visieposter Landgoed Blom

Bijgaande poster verbeeldt de visie van de initiatiefnemers van Landgoed Blom. Deze poster is kort toegelicht op de online-bijeenkomst van 3 februari 2021.

Bekijk de poster

Visie Landgoed Blom gepresenteerd

Tijdens een online bijeenkomst presenteerden de vier initiatiefnemers, Van Wijnen, Omnia Wonen, Beweging 3.0 en Bijzondere plekken, woensdag 3 februari hun visie op het terrein rondom het klooster Monseigneur Blom. Omwonenden, huidige gebruikers, belangenverenigingen en belangstellenden, waren uitgenodigd voor de bijeenkomst waarbij ze een eerste reactie konden geven op de conceptuele plannen.

In de presentatie legde Marc van Leent van Bijzondere plekken de visie uit, waarbij hij ook inging op de opdracht die de zusters van het klooster bij verkoop van het terrein aan de nieuwe eigenaren hebben meegegeven. ‘Deze bijzondere plek vraagt om een bijzondere invulling’ aldus Marc, en daarin zijn de initiatiefnemers bereid in te investeren. Zoals ook de zusters zorgden voor mensen die dat nodig hadden, is het plan om een woon- werkgemeenschap te creëren waar mensen naar elkaar omkijken. Op de open plekken op het terrein is het de bedoeling om aan de achterzijde een complex met zorgeenheden voor Beweging 3.0. te bouwen. Op het open terrein aan de voorzijde zijn appartementen in de sociale huursector en middeldure huur gepland. Voor deze woningen zijn lange wachtlijsten. Overigens zonder tuintjes, om het omliggende terrein en de bospercelen zoveel mogelijk in natuurlijke staat te houden.

Het centraal op het terrein gelegen Vlinderhuys vormt het hart van de locatie, waar straks ruimte komt voor bijvoorbeeld trainingen, workshops, af en toe een feestje, maar ook een lekkere koffie of biologisch eten uit eigen tuin. Een gastvrije serviceorganisatie, als leerwerkbedrijf, verzorgt vanuit het Vlinderhuys diensten als vervoer, groenbeheer, maaltijden aan huis, kinderopvang of andere diensten. De moestuin is voor gezamenlijk gebruik en het samen wonen en elkaar ondersteunen maakt dat er een hechte gemeenschap ontstaat.

De initiatiefnemers houden nadrukkelijk rekening met de bestaande groene omgeving en zien hierin juist de meerwaarde van deze bijzondere locatie.

Na de presentatie van Marc van Leent was er ruimte om binnengekomen vragen te beantwoorden. Daarna volgde een toelichting van gemeentelijk projectleider Bob Braak, op de planning en procedures die gevolgd gaan worden om tot uiteindelijk uitvoering te komen. Binnengekomen reacties van de online-bijeenkomst worden meegenomen in de kaderstellende notitie van de gemeente en zijn een belangrijk uitgangspunt voor de initiatiefnemers bij de verdere uitwerking van de plannen.

Op de website www.landgoedblom.nl is de online bijeenkomst binnenkort terug te zien en er kan er nog tot en met 19 februari 2021 gereageerd worden op de bijeenkomst met tips, adviezen of opmerkingen via e.faddegon@vanwijnen.nl. 

 

Foto

Benieuwd naar Landgoed Blom?

Wil je niets missen van deze ontwikkeling? Schrijf je dan vrijblijvend in als belangstellende. We houden je met plezier op de hoogte.

Meld je nu aan