image
Foto

Nieuwsberichten

Kaderstellende notitie vastgesteld

De reacties die de gemeente heeft ontvangen op het concept van de kaderstellende notitie zijn in een reactienota gevoegd en op een aantal punten is de kaderstellende notitie aangescherpt of aangepast. Op 16 juni heeft de gemeente iedereen die gereageerd heeft op de conceptstukken, de aangepaste kadernotitie en de reactienota toegemaild. De gemeenteraad heeft op 13 juli de kaderstellende notitie vastgesteld.

Interesse in de vastgestelde kaders? Zie de stukken (bijlage 1 en bijlage 2)
Nu de kaders zijn vastgesteld weten wij als vier initiatiefnemers (Van Wijnen, Omnia Wonen, Beweging 3.0 en Bijzondere Plekken) binnen welk speelveld wij ons mogen bewegen. In de kaders staan onderzoeksvragen die onderbouwd beantwoord moeten worden en regels ten aanzien van de aanwezige natuurwaarden, de ruimtelijke en landschappelijk kwaliteit, de relatie met het monumentale kloostergebouw, het beoogde programma, aspecten als verkeer en parkeren en regels over participatie, communicatie en procedures. Met inachtneming van de kaders kunnen wij verder om onze visie uit te werken naar conccrete plannen voor de locatie.

Huidige status
Vooruitlopend op het vaststellen van de kaderstellende notitie zijn wij bezig geweest om uitgebreid onderzoek op de locatie te doen. Zo zijn de eerste onderzoeken naar de flora en fauna gedaan, en er lopen diverse vervolgonderzoeken die meer tijd vergen. Ook zijn de boomhoogtes in kaart gebracht en zijn er onderzoeken naar oorlogsmunitie die waarschijnlijk op de locatie in de bodem zit. Verder zijn we gestart met overleg met diverse partijen, zoals het naastgelegen COA, de direct omwonenden, de Scouting etc. Ook hebben we de gemeenteraadsleden uitgenodigd voor een rondleiding op de locatie. Na de vakanties pakken wij de gesprekken met belanghebbenden verder op.

Visie
In onze visie op Landgoed Blom is er straks ruimte voor mensen met een bescheiden portemonnee en voor mensen die zorg nodig hebben door ziekte of ouderdom. Ontmoeting, diversiteit, natuur en samen leven staan hierbij centraal. Als initiatiefnemers beogen we een woon- en werkgemeenschap waar mensen naar elkaar omkijken.

Bouwvak
Gedurende de bouwvak (vrijdag 23 juli tot en met zondag 15 augustus) is Van Wijnen gesloten en kunnen wij niet op eventuele berichten reageren. Vanaf maandag 16 augustus zijn wij weer aanwezig.

Kaderstellende notitie Gemeente Amersfoort

12 april 2021

Om tot ontwikkeling van Landgoed Blom te komen stelt de gemeente Amersfoort een 'kaderstellende notitie' op. Hierin staat aan welke kaders het plan én het proces moet voldoen. De kaders geven richting aan hoe om te gaan met de aanwezige natuurwaarden, de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit, de relatie met het monumentale kloostergebouw, het beoogde programma, aspecten als verkeer en parkeren en aan participatie, communicatie en procedures. 

De kaderstellende notitie is in concept klaar en belanghebbenden kunnen hierop reageren. De gemeente ontvangt uw reactie graag uiterlijk 26 april 2021. 

Op www.amersfoort.nl/blom leest u de toelichting van de gemeente, treft u de samenvatting van de vijf belangrijkste kaders voor de herontwikkeling en staat de volledige kaderstellende notitie.

Beantwoording vragen online bijeenkomst

Tijdens de online bijeenkomst van 3 februari 2021 zijn veel vragen gesteld door omwonenden, huidige gebruikers en betrokkenen van Landgoed Blom. Aansluitend konden er nog tot en met 19 februari 2021 aanvullende vragen gesteld worden. De initiatiefnemers van Landgoed Blom hebben alle vragen gebundeld, naar onderwerp gerubriceerd en beantwoord in dit document. Mochten er nog aanvullende vragen bij u leven, wilt u met ons om tafel, of wilt u om een andere reden contact met ons opnemen? Mailt u dan naar verkoopmidden@vanwijnen.nl. U bent welkom! 

 

Online-bijeenkomst terugkijken

Woensdagavond 3 februari organiseerden de 4 intiatiefnemers voor Landgoed Blom een online-bijeenkomst. De eerste visie op Landgoed Blom werd toegelicht en de gemeente gaf een toelichting op de te volgen procedures en planning hiervan. Wilt u de bijeenkomst terugkijken? Klik op onderstaande link.

Wilt u reageren, tips of adviezen meegeven of heeft u een vraag? Mail naar verkoopmidden@vanwijnen.nl. Reacties die uiterlijk vrijdag 19 februari 2021 bij ons binnenkomen worden meegenomen in de kaderstellende notitie van de gemeente Amersfoort. 

Online-bijeenkomst terugkijken

 

Visieposter Landgoed Blom

Bijgaande poster verbeeldt de visie van de initiatiefnemers van Landgoed Blom. Deze poster is kort toegelicht op de online-bijeenkomst van 3 februari 2021.

Bekijk de poster

Visie Landgoed Blom gepresenteerd

Tijdens een online bijeenkomst presenteerden de vier initiatiefnemers, Van Wijnen, Omnia Wonen, Beweging 3.0 en Bijzondere plekken, woensdag 3 februari hun visie op het terrein rondom het klooster Monseigneur Blom. Omwonenden, huidige gebruikers, belangenverenigingen en belangstellenden, waren uitgenodigd voor de bijeenkomst waarbij ze een eerste reactie konden geven op de conceptuele plannen.

In de presentatie legde Marc van Leent van Bijzondere plekken de visie uit, waarbij hij ook inging op de opdracht die de zusters van het klooster bij verkoop van het terrein aan de nieuwe eigenaren hebben meegegeven. ‘Deze bijzondere plek vraagt om een bijzondere invulling’ aldus Marc, en daarin zijn de initiatiefnemers bereid in te investeren. Zoals ook de zusters zorgden voor mensen die dat nodig hadden, is het plan om een woon- werkgemeenschap te creëren waar mensen naar elkaar omkijken. Op de open plekken op het terrein is het de bedoeling om aan de achterzijde een complex met zorgeenheden voor Beweging 3.0. te bouwen. Op het open terrein aan de voorzijde zijn appartementen in de sociale huursector en middeldure huur gepland. Voor deze woningen zijn lange wachtlijsten. Overigens zonder tuintjes, om het omliggende terrein en de bospercelen zoveel mogelijk in natuurlijke staat te houden.

Het centraal op het terrein gelegen Vlinderhuys vormt het hart van de locatie, waar straks ruimte komt voor bijvoorbeeld trainingen, workshops, af en toe een feestje, maar ook een lekkere koffie of biologisch eten uit eigen tuin. Een gastvrije serviceorganisatie, als leerwerkbedrijf, verzorgt vanuit het Vlinderhuys diensten als vervoer, groenbeheer, maaltijden aan huis, kinderopvang of andere diensten. De moestuin is voor gezamenlijk gebruik en het samen wonen en elkaar ondersteunen maakt dat er een hechte gemeenschap ontstaat.

De initiatiefnemers houden nadrukkelijk rekening met de bestaande groene omgeving en zien hierin juist de meerwaarde van deze bijzondere locatie.

Na de presentatie van Marc van Leent was er ruimte om binnengekomen vragen te beantwoorden. Daarna volgde een toelichting van gemeentelijk projectleider Bob Braak, op de planning en procedures die gevolgd gaan worden om tot uiteindelijk uitvoering te komen. Binnengekomen reacties van de online-bijeenkomst worden meegenomen in de kaderstellende notitie van de gemeente en zijn een belangrijk uitgangspunt voor de initiatiefnemers bij de verdere uitwerking van de plannen.

Op de website www.landgoedblom.nl is de online bijeenkomst binnenkort terug te zien en er kan er nog tot en met 19 februari 2021 gereageerd worden op de bijeenkomst met tips, adviezen of opmerkingen via e.faddegon@vanwijnen.nl. 

 

Interesse?

Wil je op de hoogte blijven van deze ontwikkelingen?
Meld je nu aan via deze website en ontvang onze nieuwsbrief!

Meld je nu aan